Generelle regler

Følgende regler gjelder for samtlige klasser i GM 2023:

1 Hunder:

Alle hunder som deltar i Gausdal Maraton skal være chipmerket.

2 Vaksinasjon:

Gausdal Maraton følger NHFs vaksinasjonsreglement som sier følgende:
“5.2 VAKSINASJON
5.2.1 Vaksinasjonsreglement:
Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse. Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet hos hunder over 1 års alder er 3 år dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.
Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NHF bør ha gyldig vaksine mot kennelhoste. NHF anbefaler en nasal vaksine som beskytter mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus. Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet er 1 år dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.
Etter førstegangs vaksinering av obligatoriske vaksiner gjelder en karenstid på 28 dager. Etter revaksinering gjelder en karenstid på 14 dager. Etter vaksinering med nasal vaksine mot kennelhoste gjelder en karenstid på 21 dager. Innenfor karenstiden får ikke hundene delta på konkurranser i regi av NHF.
Arrangør kan fastsette strengere regler for gjennomført vaksinering.
NHF anbefaler at vaksinene gis i perioder der hundene ikke står i trening, for best mulig vaksine resultat og minst mulig belastning på hundene.
Deltagere fra andre land må også vaksinere i henhold til Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort.
5.2.2 Vaksinasjonskortet skal inneholde:
Hundens navn, fødselsdato, Chipnummer og dato for innsetting av chip.
Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med dennes signatur. Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering. Ved revaksinering skal chip sjekkes av veterinær “
(Konkurranseregelement og Arrangementsregelement for hundekjøring s. 9.- Norges hundekjørerforbund, 2017)

Gausdal Maraton krever IKKE nesevaksine, men hvis denne er gitt MÅ karenstid på 21 dager overholdes. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra dette regelverket.
Alle vaksinasjonskort vil bli kontrollert, og avvik fra gjeldende reglement vil medføre startnekt for gjeldende hund.
Ved innsjekking skal gyldige vaksinasjonskort fremvises for de hundene som skal starte. Kortet skal inneholde informasjon som beskrevet over.

3 Veterinærkontroll:

Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt en eier/utøver nekter å la en, eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal utøveren diskvalifiseres. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke starte/kjøre videre før den blir godkjent.

4 GPS:

Deltakerne blir pålagt å bære GPS etter retningslinjer gitt av Gausdal Maraton

5 Reklame:

Deltakerne kan bli pålagt å bære reklame på seg selv og / eller på sleden og hundene etter retningslinjer gitt av Gausdal Maraton.

6 Offentlig vei:

Det er ikke tillatt å følge offentlig vei på andre strekninger enn der arrangør har bestemt.

7 Sjekkpunkt og kontrollstasjoner:

Deltaker skal personlig sjekke inn på sjekkpunkt og kontrollstasjonene.

8 Handlerbager/depotsekker

GM 150 og 200
Handlerbager/depotsekker kan kun inneholde følgende: Frontanker, dekken, pledd, potesokker, potesalve, varmekrem, fôrskåler, batterier, håndleddsvarmere, sledebelegg, søppelsekk og brennstoff til koker/primus. Sekkene skal merkes med kjørers navn og settes på anvist plass. Alt som leveres kjører på denne måten kan kontrolleres av TD, rennleder eller sjekkpunktansvarlig.

GM300

Depotsekker kan kun inneholde hundefôr og brennstoff til forkoker. 

9 Halm/høy:

Halm vil bli utdelt til alle spann på sjekkpunkt. Ved hvile på sporet er det IKKE tillatt å benytte halm, men høy kan brukes. Arrangøren stiller ikke med høy. Kjører har ansvar for at all halm ryddes og leveres på anvist plass.

10 Stell og pleie av hunder:

Alt stell og pleie av hunder, tilberedning av hundemat og mating av hundene skal skje feltmessig, og skal kun utføres av hundespannets kjører på sjekkpunktene. Det er kun anledning til å hente kaldt vann for tilberedning av hundemat. Kaldt vann kan hentes i medbrakt vannkanne/bøtte/kjølebag. Det er ikke tillatt å bringe kjølebag, eller tilsvarende utstyr, ut av “dertil bestemt område”. Handler har ikke lov til å lage ferdig fôr til sjekkpunktene og sette det på depotplass.

11 Hjelp /assistanse:

På sjekkpunkt/ kontrollstasjonene er det ikke lov å motta annen hjelp til spannene enn nødvendig hjelp til styring og bremsing til anvist plass, med mindre annet er bestemt av sjekkpunktansvarlige/TD/rennleder. Overtredelse av denne regelen kan medføre diskvalifikasjon av kjører.

12 Hunder i hvile

På sjekkpunkt/kontrollstasjonene er det ikke tillatt å ta hunder inn i hus, hundeboks eller lignende, unntatt ved eventuell veterinærundersøkelse. Deltaker kan likevel ta hund(er) inn i eget hundetelt som er medbrakt på sleden.

13 Død hund:

Hvis en hund dør underveis mellom sjekkpunkt, skal den fraktes til neste sjekkpunktet, eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket ved ankomst til sjekkpunktet. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn, varsle rennledelsen ved TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Kjøreren kan kun fortsette etter at tillatelse er gitt av TD, rennleder og/ eller løpsveterinær. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse, hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden, eller på annen måte forårsaket hundens død. Kjøreren kan også diskvalifiseres hvis han/ hun på et tidligere sjekkpunkt har fått skriftlig beskjed om å sett igjen hunden. Kjøreren kan også diskvalifiseres dersom døden skyldes uttørking eller overoppheting. Mål regnes også som stasjon/sjekkpunkt i denne sammenhengen. Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes kjøreren økonomisk.

14 Gjensatt hund:

Det er anledning til å sette igjen hunder på samtlige sjekkpunkt. Det skal meldes fra til sjekkpunktsansvarlig, dersom en, eller flere hunder tas ut av spannet. En hund som leveres sjekkpunktsansvarlig skal leveres med nok hundemat for minst 24 timer og med gjensettingswire, med mindre kjørerens handler overtar hunden med det samme den tas ut. En hund som er i sleden når kjøreren kommer til et sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det. Det er ikke tillatt å ha hund i sleden ut fra sjekkpunkt. Hunder som halter skal ikke under noen omstendighet være i spannet ut fra sjekkpunkt.

15 Seletøy og trekkliner:

Midtlina skal ha wire. I tillegg er det krav om nakkeliner. Ved bruk av kortseler der trekklina er kortere enn 40 cm, kreves det ikke nakkeline.

16 Sledebytte:

Hvis en slede blir ødelagt utover det som er mulig å reparere, er det anledning til å bytte tom slede mot tom slede. Byttet skal godkjennes av TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig.

17 Målstrekning:

Målstrekning er merket. Distanse på målstrekningen opplyses på kjøremøtet.

18 Rein

Løypa går i områder der kan forekomme rein. Hunder skal derfor aldri slippes løs under løpet. Spannet skal aldri forlates uten at det er forsvarlig sikret.

19 Protest

Eventuelle protester leveres TD/rennledelse skriftlig senest 30 minutter etter at siste spann i
klassen har kommet i mål. Gebyr på kr. 100,- leveres sammen med protesten.

20 Spann som bryter

Spann som bryter må snarest melde fra til TD/rennledelse.

21 Forsøppling:

Søppel og potesokker skal IKKE ligge igjen i løypa. Løypa går gjennom en rekke verneområder som er ekstra sårbare.

22 Obligatorisk utstyr

En deltaker skal ha med alt obligatorisk utstyr i sleden. Dette kan bli kontrollert ved start, på sjekkpunkt og ved målgang. Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depotsekk / utenforstående. Utstyret må legges fram for TD/rennleder/sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne byttet/erstatningen. (Hundesokker, batterier, søppelsekk, brennstoff til koker/primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depotsekk/ utenforstående). Mangler obligatorisk utstyr kan kjøreren diskvalifiseres fra løpet. Det er kjørers ansvar å ha alt obligatorisk utstyr fra start til mål i sleden.

Følgende er obligatorisk utstyr:
• Deltakers GPS med innlagt løype, eller magnetkompass og kart med målestokk 1:250 000 med inntegnet løype (OBS: Det vil ikke være mulig å kjøpe kart ved innsjekk).
• Snøspade.
• Vintersovepose som veier minst to kilo.
• Vindsekk (isolert type minimum 1,2 kg) eller telt.
• Operativ vannkoker med beholder til å varme minimum ½ liter vann pr. hund i spannet og minimum en ½ liter rødsprit
• Søppelsekk.
• Ekstra bekledning (undertøy og sokker, bukse, jakke og fottøy-pakkes vanntett).
• Førstehjelpsutstyr
• Storkniv eller øks. (ha også en kniv i belte hvis stor kniv er tapet fast på sleden)
• Hodelykt og batterier.
• 8 sokker pr. hund inklusiv de som er i bruk.
• Fyrstikker.
• Lysstav eller signalpenn som kan brukes i nødssituasjon. Denne skal bæres i lomme på kroppen.
• Nødproviant til kjører for 24 timer (minst ½ kg).
• Wire eller kjetting for hund som skal tas ut av løpet skal være minimum. 40 cm lang. Stjertliner med wire godkjennes til dette bruk. I 8-spannsklassen skal det være minst tre slynger. I åpen klasse skal det være nok slynger til at du kan ta ut hunder ned til 6. Dvs. starter du med 16 hunder skal du ha 10 slynger.
• 0,5 kg. nødfôr pr. hund, forseglet av arrangør og under normale omstendigheter bringes uåpnet til mål.

I TILLEGG GJELDER EGNE REGLER FOR OBLIGATORISK UTSTYR FOR GM300.

GOD TUR!